casinoonline777.com.br
#StreetSmartSolutions

VÅR = TID FOR TELLING

Vil du få fakta på bruk av stier, gang- og sykkelveier, bør prosjekteringen starte nå.

Amparo Solutions er markedsledende på telling av syklister og personer i by og natur.

Vi kan hjelpe deg om prosjektet er stort eller lite, provisorisk, mobilt eller permanent.

#tidfortelling

Antall telte syklister i Norge i år:

VEG

Smarte system for telling og sikkerhet, som effektiviserer og forenkler.

Verktøy for trafikktelling, hastighetstilpasning og trafikksikkerhet er sentralt for alle vegansvarlige. Amparo Solutions er spesialisert på automatiserte løsninger, som gir tilgang på rett informasjon i rett tid, og som øker sikkerheten når det virkelig behøves. Dette er avgjørende for effektiv trafikk- og byplanlegging, og legger grunnlaget for kostnadseffektive investeringer.

Amparo Solutions har arbeidet innen veginfrastruktur siden 2007, og er markedsledende innen telling av personer, syklister, kjøretøy (radarbasert) og trafikksikkerhet for myke trafikanter.

Mer info Produkter

 

Eksempel på løsninger:

 • Provisorisk og permanent sykkeltelling for planlegging og oppfølging.
 • Provisorisk og permanent kjøretøytelling for planlegging og oppfølging.
 • Hastighetsdisplayer for fartstilpasning og økt trafikksikkerhet.
 • ALPR-løsningir for aksesskontroll, reisetider og reisemønster.
 • Varslingssystem for myke trafikanter ved gangfelt og bussholdeplasser
 • Måleinstrument for hastighetsovervåking og provisoriske kontroller
 • Opprinnnelse/Destinasjons-prosjekt innen både sykkel- og kjøretøystrafikk.
 • Parkeringssystem med automatisk overvåkning.

 

Fordeler:

 • Automatiserte løsninger med lave driftskostnader
 • Markedsledende nøyaktighet på trafikkdata
 • Kostnadseffektive og skalerbare system.
 • Enkel installasjon og håndtering.
 • Ledende varemerker og løsninger.

 

PERSON- & BESØKSTELLING

Tell personer i byen, naturen eller innendørs, få fakta og forståelse om antall og atferd

Telling av fotgjengere og besøkende skaper muligheter for å utforske bruken av gangstier, vandringstier, parker og idrettsanlegg. Samtidig gir informasjon om hvordan gangtrafikken flyter i et bymiljø underlag for næringsetableringer, sentrumsutvikling og handel. Besøkstelling innomhus gir verdifull informasjon om besøkstall på utstilinger, severdigheter og offentlige institusjoner.

Amparo Solutions kan hjelpe til med å telle fotgjengere og besøkende både innomhus og utomhus, i bymiljø og i naturen, på fast eller midlertidig basis. Våre produkter er utviklet for å møte kravene som stilles, uansett om det gjelder nøyaktighet, strømforbruk eller vedlikeholdsfrihet.

Mer info Produkter

 

Eksempel på løsninger:

 • Persontelling langs vandringstier
 • Besøkstelling på museer og utstilinger
 • Flytmålinger av fotgjengere i bysentrum
 • Besøkstelling ved turistdestinasjoner og utfluktsmål.
 • Provisorisk eller permanent telling

 

Fordeler:

 • Automatiserte løsninger med lave driftskostnader.
 • Kostnadseffektive og skalerbare system.
 • Enkel installasjon og håndtering.
 • Markedsledende nøyaktighet.

 

 

INDUSTRI

Forbedre lønnsomheten ved å effektivisere trafikkflyten og øke trafikksikkerheten

Trafikksikkerhet, aksesskontroll og trafikkovervåking er vektige faktorer for å skape et godt arbeidsmiljø, samt et smidig transportsystem på arbeidsplasser og industriområder. Effektiv trafikkflyt og høy trafikksikkerhet reduserer ventetider og ulykker, og skaper forutsetninger for reduserte kostnader og økt lønnsomhet.

Amparo Solutions har hjulpet flere små og store industrier å øke trafikksikkerheten eller forbedre trafikkflyten med hjelp av innovative tekniske løsninger. Vi kan også hjelpe industriforetak i utviklingsarbeidet med egne produkter innom det transporttekniske området.

 

Mer info Produkter

 

Eksempel på løsninger:

 • Hastighetsdisplayer for fartstilpasning og økt trafikksikkerhet.
 • Måleinstrument for hastighetsovervåkning og provisoriske kontroller.
 • Varslingssystem i konfliktpunkter med kryssende trafikk.
 • Informasjonsdisplayer for informasjon til personell og besøkende .
 • Beskyttelsesutrustning for arbeid på eller ved jernbanespor.
 • Parkeringssystem med automatisk overvåkning.

 

Fordeler:

 • Automatiserte løsninger med lave driftskostnader
 • Kostnadseffektive og skalerbare system
 • Enkel installasjon og håndtering
 • Høy effekt per investert krone
 • Ledende varemerker og løsninger

JERNBANE

Sikre høy driftssikkerhet og trafikksikkerhet, og optimaliser levetidskostnaden

Kostnadene for drift og vedlikehold av jernbanenettet øker kraftig, på grunn av økende trafikk og tidligere forsømt vedlikehold. Våre nye systemløsninger fokuserer både på sikkerhet og levetidskostnader, med effektivt vedlikehold, redusert driftsbehov, og lavere totalkostnader over tid som resultet.

Høye sikkerhetskrav stiler høye krav til såvel produkter som leverandører. Gjennom samarbeidet med selskapet Schweizer Electronic AG tilbyr Amparo Solutions jernbane- og sporveisløsninger for planoverganger og sikring av sporarbeidet.  Fokus ligger på smarte, sikre og effektive løsninger, basert på ny og markedsledende teknikk, som gir garantert lave levetidskostnader.

 

Mer info Produkter

 

Eksempel på løsninger:

 • Planovergangsutstyr
 • System for hinderdeteksjon
 • Varslingssystem for arbeid ved sporet

 

Fordeler:

 • Sikkerhetsklassifiserte løsninger i samsvare med internasjonal standard.
 • Driftssikre og vedlikeholdsfrie løsniger.
 • Lav levetidskostnad
 • Kostnadseffektive og skalerbare system.
 • Hinderdetektorsystem for økt sikkerhet.